Prezidentė Dalia Grybauskaitė TSRS pasiuntinė JAV 1991 metais.
Ko prašėte iš Lemežio? Jis - nusikaltėlis.

2016.01.12 Zigmas kalbėjo Seime spaudos Konferencijoje. Jis jas rengia kada nori, kaip "Signataras".

1991 metais Grybauskaitė kažką dirbo TSRS pasiuntinybėje JAV.
1996-1999 ji vis tiek dirbo Lietuvos pasiuntinybėje (ambasadoje) JAV kaip vyriausybės kažkokia atstovė. JAV valdžia kažkada už kažką ją išvarė.
Ar galite patikslinti "kažką"?

Zigmas nemini teisėjo Stasio Lemežio nutarties datos.
Nemini ko prašė.
Išraše neaiškus žodis "nedalyvavo". Gal ten neturi būti priešdėlio "ne".

Tas teisėjas yra žinomas nusikaltėlis. Jis - įtrauktas į baudžiamąją bylą už nusikaltimus žmoniškumui ir kitokius nusikaltimus.
Dėsningai jis nusikalto ir jums. Junkitės prie tos bylos.
Dabar Lemežis pateko kaip bendrininkas ne į 1, o jau į 2 baudžiamas bylas apie nusikaltimus žmoniškumui.
Viena iš jų: "Sausio 13" byla. Kaltinkite joje ir jį.
Kita: kaip Lietuvos valdžia puldinėja žmones, miestus, kaimus ir gamtą po Sausio 13. Aukos jį jau kaltina.

Zigmas klysta: pasiuntinys atsakė tik savo, o ne dar ir ministerijos vardu. Jis tik paminėjo, bet nerašė kas neva atidžiai išnagrinėjo ko prašėte ir ministerijos.

Zigmas nemini pavadinimo tos spaustuvės, kurią gynė 1991 metais.
Nemini kokį melą skleidžia LRT.

Zigmas turėtų dar kartą klausti Rusijos pasiuntinio (ambasadoriaus) kitaip: ar dirbo Grybauskaitė TSRS pasiuntinybėje prieš 1991 metus, ar po. Atsakymas "ne" nelaužytų net ir menamo, išgalvoto Duomenų Apsaugos įstatymo.

Rusijos pasiuntinys (ambasadorius) Lietuvoje Aleksandr Udalcov sulaužė savo įstatymus:

Įstatymas nesaugo tarnautojo pareigų ir vardo. Įstatymas saugo tik jo ir žmonių, kuriuos jis aptarnauja, asmeninį gyvenimą. Pavyzdžiui: aptarnauto žmogaus vardą, vizą, kurią jam išdavė. Visos viešos valdžios įstaigos privalo ir skelbia darbuotojų vardus, kabinetų, telefonų numerius, elektroninį paštą. Teoriškai, net šlavėją privalu skelbti. Nors - nebūtina.

Net jeigu nebūtų pareigos skelbti darbuotojus, pats Įstatymas daro išlygą: visuomenei svarbus reikalas, svarbesnis už paslaptį.

Lietuvos įstatymai - lygiai tokie pat. Lietuviai ir Rusai nusirašė įstatymus nuo mūsų ir nuo kitų. Vien šituo Lietuva ir Rusija tapo pažangiausiomis "demokratinėmis" valstybėmis. Tad galima atsipalaiduoti ir įstatymų nevykdyti.

Galite pirma tai paaiškinti pačiam pasiuntiniui.
Jeigu jis vėl neteisėtai atsisakys, galite jį apskųsti Rusijos Užsienio Reikalų ministrui.
Ano neteisėtą atsakymą - ministrų pirmininkui.
Aną - Dūmai ir Prezidentui.

Grybauskaitė kažkada erzino Putiną.
Gal jis teiksis paerzinti ir ją. Atskleis jos pareigas, vietą, laiką.
Kad ji dirbo pasiuntinybėje JAV pasiuntinys pripažino. Kitaip jam netektų saugoti įstatymo. Rašytų, neva nedirbo.

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

Apibendrintos biografijos Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė - Rusijos valstybės paslaptis

1991 m. sausio 8 d. Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis rusiškai kreipėsi į susirinkusią įniršusią minią, tikindamas, kad susitarsime visi. Tuomet supratome, ką reiškia siekti taikos, kaip elgtis su provokatoriais. Ir kolaboranto sąvoką supratome. Okupacinės kariuomenės tankai ir apie 100000 kariškių buvo čia pat, Lietuvoje. Ieškoti jų ir kviestis nereikėjo.

Kas ir kodėl taip greitai pasikeitė, kad eksambasadorius Ž. Pavilionis, sėdėdamas "už balos", mums skelbia, kad rusų tankai prie pat Vilniaus ir tuojau bus čia, o LRT eteryje rimtai apie tai diskutuojama? Ir negėda. Vis noriu šaunuolės diktorės Eglės Bučelytės paklausti, kaip ji jaučiasi šiandieną. Eglė ir tuometinė Lietuvos TV ir radijo vadovybė, rizikuodami gyvybe, tą Sausio 13-osios naktį laikėsi, kiek galėjo, kad apgintų mūsų visų teisę į Tiesos žinojimą.

Šiandien LRT bastionas laikosi iš paskutiniųjų, kad apgintų Melą. Melą, skleidžiamą visiems mums. Tuomet šį reiškinį vadinome "Kaspervizija". Šiandieninei "Kaspervizijai" vadovauja ir Melą skleidžia buvę Sąjūdžio žurnalistai. Kodėl?

Pulkininkas E. Kasperavičius, sėkmingai pabėgo. Ir Sausio 13-osios byla nepadės įvykdyti teisingumą jo atžvilgiu.
Sausio 13-osios byla net nepersekioja "Kaspervizijos" vadovo G. Steigvilos.

"Neužmirštuolių fėjos" laikais Sausio 13-osios byloje naikinami kolaborantams pareikšti įtarimai, byla nutraukta net 9 epizoduose - visų pirma, dėl TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimo ir naudojimo perversmo štabo veiklai.
Vis dar Lietuvos valstybės vardu sprendimus priimančio teisėjo Stasio Lemežio nuomonė nagrinėjant nukentėjusiojo Z. Vaišvilos skundą dėl šių nutraukimų verta "Neužmirštuolių fėjos" valstybinio apdovanojimo:
"Šiuo atveju, pareiškėjas (t.y. Zigmas Vaišvila - ZV pastaba) su kitais asmenimis neleido patekti tik metalinius šalmus ir gumines lazdas turintiems kariškiams į spaustuvės patalpas, įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose."
Prieš mus beginklius, gynusius paskutinę okupantų neužgrobtą spaustuvę Maironio gatvėje Vilniuje, "... buvo naudojamos neturinčios atsitiktinai luošinti priemonės - guminės lazdos."
Supratau, teisėjau, jūsų valią - mes patys, nukentėjusieji, esame kalti, nes gynėmės. Tačiau, ar tai jūsų valia, teisėjau? Jūs tai vadinate Lietuvos valstybės valia? Ar jūs lankėtės bent kartą Antakalnio kapinėse, prie TV bokšto, Konarskio gatvėje, Aukščiausioje Taryboje, Medininkų poste, G. Žagunio žuvimo vietoje?..

Teisėjas į šiuos klausimus vargu, ar atsakys. Į juos, visų pirma, atsakyti privalo V. Landsbergis. Jis neturi teisės neatsakyti, nes nėra jokio protu ir sąžine suvokiamo paaiškinimo, kodėl šiandien jis tapo tokiu aršiu kurstytoju ir Tautos pardavėju, kodėl Lietuvai vadovauti jis pasiūlė Dalią Grybauskaitę. Jis iki šiol neatsakė į mano viešus klausimus jam 2009-05-18 d. "Laisvo laikraščio" straipsnyje "PERŽENGTOS MORALĖS POLITIKOJE IR ATSAKOMYBĖS RIBOS" - ir dėl D. Grybauskaitės parinkimo, ir dėl noro pirkti ginklus iš Maskvos ne tiesiogiai valstybei, o per a.a. G. Konopliovo "Lietverslą". Šiandien tenka grįžti prie šių klausimų. Ne tik dėl to, kad 1989 - 1991 m. kitą barikadų pusę pasirinkusią Dalią Grybauskaitę LRT ir kitoje žiniasklaidoje drįstama lipdyti ne tik prie Baltijos kelio, bet ir prie Sausio 13-osios. Vakar pasiektas rimtas provokatorės D. Grybauskaitės laimėjmas, vertas aukšto Rusijos valstybės apdovanojimo - Lietuva tapo oficialiu Rusijos priešu. Taip nustatyta Rusijos Prezidento pasirašytoje naujoje Rusijos Federacijos saugumo koncepcijoje. Tiems, kuriems to dar maža, siūlau dar kartą perskaityti šiame mano 2009-05-18 d. "Laisvame laikraštyje" paskelbtame straipsnyje apie mano kuklią patirtį tarptautinėje ginklų prekyboje. Buvusiam JAV Prezidento R. Niksono patarėjui užsienio politikos klausimais D.K. Simes, leidžiančiam žurnalą "The National Interest", viešai patvirtinus, kad JAV ginklus Ukrainai parduoda per savo satelites Lietuvą ir Lenkiją, siūlau dar kartą pamąstyti ir kiekvienam sau pačiam atsakyti į klausimą, kodėl JAV ginklus Ukrainai parduoda ne tiesiogiai, o per "gigantę" Lietuvą? Galų gale, jei parduodame ginklus Ukrainai, tai kodėl ne savo produkciją, o perparduodame JAV produkciją? Kokia šiuo atveju privati tarpininkė pasodinta tarp JAV ir Lietuvos, tarp Lietuvos ir Ukrainos? G. Konoliovas jau a.a., bet šios idėjas tai nemarios... O Lietuva - įkaitė. Įkaitė, bet kurią dieną galinti tapti dar vienu Donecko aerouostu.

2009 m. buvęs aukštas Rusijos Prezidento V. Putino administracijos pareigūnas Modestas Kolerovas atvirai sakė komplimentus D. Grybauskaitei, mokydamas, kaip elgtis: "... Grybauskaitei prireiks dar daugiau narsos, kad ji būtų ne vien "karaliaujančia", tačiau nevaldančia prezidente-ekonomiste, bet ir (labai ilgam laikui) faktiškai vienintele legitimia ir tęstine Lietuvos valdžia". M. Kolerovas nepaaiškino, kur išnyks kitos valdžios šakos, tik perspėjo būsimąją prezidentę, kad jai nederėtų kartoti "savižudiško visiškai vegetarinių santykių su rusais kelio, kuris privedė prezidentą Rolandą Paksą prie purvinos apkaltos". Pasak M. Kolerovo, Lietuvą valdo "partinė - šnipų oligarchija". Po dešimt metų trukusio "nacionalistų valstybininkų" valdymo vienintelė Lietuvos išeitis - sveikas konservatyvizmas, laisvas nuo "amerikiečių demagogijos". Jei bus einama šiuo keliu, M. Kolerovas piešė šviesią Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių perspektyvą. Labai pranašiškas spėjimas apie būsimą D. Grybauskaitės vadovavimą Lietuvai.

Prieš 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimus kreipiausi į VRK ir Liustracijos komisiją dėl dviejų kandidačių galimo bendradarbiavimo su užsienio spectarnybomis. Tačiau Liustracijos komisijos pirmininkas įkyriai siūlė aiškintis tik K. D. Prunskienės, bet ne D. Grybauskaitės klausimą. Ir kaskart vis daugiau dokumentų apie K. D. Prunskienę klojo ant stalo. Ir tokių, kurių KGB padalinyje Vilniuje 1991 metais mes neperiminėjome, nes tokie dokumentai po 1989 m. balandyje įvykusio minios įsiveržimo į Tbilisio KGB rūmus, iš Vilniaus nedelsiant buvo išvežti. Vytautai Landsbergi, iš kur šie dokumentai, kurie nebuvo patikėti Baliui Gajauskui jo žygyje teisme prieš K. D. Prunskienę?

Kodėl D. Grybauskaitė, prieš gaudama 2013 m. gegužės 9 dieną Karolio Didžiojo apdovanojimą ir po to Džordžtauno universiteto Garbės daktaro titulą, perrašė savo, t.y. viešai skelbtą Prezidentės biografiją, nurodydama, kad JAV ji buvo ne 1991 m., o 1992 m.? Todėl, kad tai yra esminis klausimas - kur ji buvo 1991 m., kada mes gynėme Lietuvos Nepriklausomybę? Matant, kad artėjant Sausio 13-osios 25-mečiui žiniasklaida bando sudaryti Lietuvos žmonėms įspūdį, jog būsima Lietuvos Prezidentė lemtingais 1991 metų mėnesiais buvo Lietuvoje, o ne buvo išsiųsta į Jungtines Amerikos Valstijas, teko raštu Prezidentės D. Grybauskaitės paklausti šiuos klausimus:

  1. Prašau paneigti ar patvirtinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio buvusio patarėjo užsienio klausimais Ramūno Bogdano viešai paskelbtą informaciją, kad 1992 metais Jūs talkinote ruošiant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio užsienio vizitus. Tuo atveju, jei tai buvo, prašau nurodyti, kurių V. Landsbergio užsienio vizitų ruošime ir kuriose delegacijose Jūs dalyvavote.
  2. Prašau paaiškinti, kodėl 2013 m. balandžio mėnesį Jūs pakeitėte savo oficialią biografiją ir nurodėte, kad į Jungtines Amerikos Valstijas Jus išsiuntė ne 1991 metais, o 1992 metais? Kas Jus ir kokiu pagrindu išsiuntė į JAV 1991 metais?
  3. Prašau paaiškinti, iki kurio 1991 m. mėnesio Jūs dirbote Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijos Lietuvos ekonomikos institute, nes savo oficialioje biografijoje Jūs to nenurodote.
  4. Kas su Jumis 1991 m. buvo išsiųsti į vadovaujančių dabuotojų kursus JAV Džordžtauno universitete iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, nuo kurio iki kurio 1991 m. mėnesio Jūs buvote šiuose kursuose, kada grįžote į Lietuvą? Prašau Jus viešai paskelbti šių kursų baigimą patvirtinantį dokumentą.
  5. Prašau pateikti informaciją apie Jūsų darbą TSRS ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose 1991 metais - nuo kada iki kada, kokiose pareigose Jūs dirbote, taip pat paaiškinti, kodėl ir kieno nurodymu ar iniciatyva 1991 metais Jūs bandėte įsidarbinti Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV? Tuo atveju, jei Jums nepatogu atsakyti į šiuos klausimus ar neatsimenate, prašau suteikti sutikimą dėl šios informacijos gavimo man kreiptis į TSRS teisių ir pareigų perėmėją Rusijos Federaciją.
  6. Prašau paaiškinti, kieno iniciatyva ir kas Jus įdarbino Lietuvos Respublikos Vyriausybės aparate po 1991 m. rugpjūčio mėnesio pučo Maskvoje?

Atsakymus paprašiau pateikti iki Sausio 13-osios minėjimo iškilmių, kas labai padėtų oriai ir deramai paminėti šią atmintiną valstybės dieną. Atsakymo nesulaukiau. Po to, kai p. D. Grybauskaitę nuo nepatogių klausimų apgynė Lietuvos administraciniai teismai, išaiškinę, kad mūsų Prezidentė turi teisę neatsakyti į mūsų klausimus, teko tenkintis Prezidento kanceliarijos atsakymais, iš kurių sužinojome, kad tai yra "apibendrinta" mūsų Prezidentės biografija. Tačiau po to, kai 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimų anketoje kandidatė D. Grybauskaitė įrašė priešingus duomenis apie tai, kurią barikadų pusę ji pasirinko 1989 m. gruodyje po LKP atsiskyrimo nuo TSKP, net lyginant su jos pačios 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimų anketoje įrašytais duomenimis, supratau, kad šią melagę sugauti už rankos reikia kaip nors kitaip. Nelietuviškai. Lietuviškai nepadeda.

Ir atsakymą turiu. Ne ponios Dalios Grybauskaitės, o oficialų Rusijos atsakymą. Ne iš archyvų.

Oficialiai kreipiausi į Rusijos valdžią. Kaip Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras. Suprantama, kad nesitikėjau atsakymo į klausimą, ar Dalia Grybauskaitė bendradarbiavo su TSRS spec. tarnybomis, ar bendradarbiauja dabar su Rusijos spec. tarnybomis?

Todėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Lietuvoje kukliai paprašiau pateikti informaciją apie ponios Dalios Grybauskaitės darbą TSRS ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose 1991 metais - nuo kada iki kada ir kokiose pareigose ji dirbo?
- Ne 1996 - 1999 m., apie ką rašė mūsų Prezidentė biografijoje...
Tik nerašė, kodėl 1999 metais Gedimino Vagnoriaus Lietuvos Vyriausybė gavo JAV Valstybės departamento žodinį nurodymą, kad antras asmuo Lietuvos ambasadoje JAV - Dalia Grybauskaitė - per 24 val. išvyktų iš JAV. Priešingu atveju Lietuva gautų oficialią JAV notą, kad ją išsiunčia. Išvyko. Bent iki 2021 metų tai skelbė ir JAV valstybės paslaptimi.
... bet būtent 1991 m., kada ji, aktyvi visuomenininkė [taip prisistatė], atvyko į Lietuvos ambasadą JAV, paaiškino, kad mokosi Džordžtauno universiteto vadovaujančių darbuotojų kursuose, ir pasiprašė įdarbinama. Neįdarbino. Ambasadorius a.a. Stasys Lozoraitis tikrino JAV Valstybės departamente ir sužinojo, kad Grybauskaitė tuo pat metu dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone, JAV.
Į "Džordžtauną" ją siuntė TSRS. - Irgi Vašingtone, tuo pat metu.
Tai, mano kuklia nuomone, ko gero rimtesnė situacija, lyginant ją su tuo, kad būsimas Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona ėmė tautininkams ir jų leidiniams lėšasTSRS ambasados Kaune:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/zigmas-vaisvila-tik-tiesa-mus-islaisvins-del-paminklo-petrui-cvirkai-2019-05-30

Dalia Grybauskaitė po 1990.03.11 mūsų paskelbto Nepriklausomybės atkūrimo tęsė darbą viename iš kolaborantų ir perversmininkų, ruošusių karinį perversmą Lietuvoje 1991 m. sausyje, štabe - TSKP CK Vilniaus aukštojoje Komunistų partinėje mokykloje.
Docentė tapo ten 2-ru asmeniu: moksline sekretore.

Vis tik gavau atsakymą - Rusijos URM ir ambasados Lietuvoje vardu atsakė RF ambasadorius Lietuvoje ponas Aleksandras Udalcovas.
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/kovo-11-oji/zigmas-vaisvila-tiesa-mus-islaisvina-susitaikymas-sutelkia-pranesimas-kardinolo-vincento-sladkeviciaus-100-uju-gimimo-metiniu-minejime
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/wp-content/uploads/2021/08/7_RF-ZV_2015-06-01-scaled.jpg
Klausimą išnagrinėjo atidžiai, ir be abejo atsisakė pateikti prašomą iformaciją. Tačiau svarbiausia yra ne tai, kad atsisakė. Svarbiausia yra tai, dėl ko atsisakė:

  1. Pagal Rusijos federalinio įstatymo Nr. 152-F3 2006.07.27 "Apie asmens duomenis" 7 straipsnį duomenys apie asmenį negali būti atskleisti be šio asmens sutikimo, jei ko kitą nenumato įstatymai.
  2. Rusijos federalinio įstatymo Nr. 59-F3 2006.05.02 "Apie Rusijos Federacijos piliečių kreipimųsi nagrinėjimo tvarką" 11 straipsnio 6 dalis nustato, kad tuo atveju, jei atsakymo iš esmės negalima pateikti, neatskleidus duomenų, sudarančių paslaptį, kurią saugo federalinis įstatymas, pareiškėjui pranešama, kad negalima atsakyti iš esmės į jo klausimą dėl negalėjimo atskleisti nurodytus duomenis.

Rusijos ambasadoriaus atsakymo pabaigoje vienareikšmiškai ir ne abstrakčiai, o konkrečiai nurodyta, kad mano prašoma pateikti informacija yra apie asmeninius ponios Dalios Grybauskaitės duomenis, dėl kurių kreiptis gali tik pati ponia Dalia Grybauskaitė.

Teisės kalba, tai reiškia patvirtinimą, kad ponia Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės ginamas subjektas - tiek dėl jos asmens duomenų, tiek dėl Rusijos valstybės paslapčių.

Taigi, noriu pasakyti tik viena - vertindami Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės biografijos kaitaliojimą ir klastojimą, veiksmus, pasiūlymus, blaškymąsi, žodžio nesilaikymą, provokacijas, impulsyvius veiksmus ir visa kita, atsiminkite tai, kad informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę yra Rusijos valstybės paslaptis, kurios mums neatskleis nei Rusijos valstybė, nei ponia Dalia Grybauskaitė. Ir mastykime. Mastymas dar niekam nepakenkė.

Su Pergalės švente!


2018.09.26 Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime:
valdžia nevykdo tarptautinių teismų.htm

Grybauskaitė pakeitė biografiją, kurią rašė Rinkimų Komisijai

Kodėl Seimas, kuriam aš pateikiau ne vieną medžiagos "porciją", neskelbia apkaltos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir leido jai dalyvauti prezidento rinkimuose...
Nors ji... štai pateikiu duomenis ir Seimui... 2009 ir 2014 metais anketose VRK savo, va parašiukai yra, parašė visai priešingus dalykus:

Seimui teikiame taip pat informaciją apie ponią Dalią Grybaskaitę.


http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-spaudos-konferencija-seime-2019-09-04
Dalyvauja buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Audrius Nakas
Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Stanislavas Ladinskis.

Kreipiasi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų

2018.07.26 Vilniaus miesto apylinkės teisėja Regina Gudienė įpareigojo generalinę prokuratūrą iškelti baudžiamąją bylą VSD ir AOTD prie KAM už tai, kad neveikia netiria, kad nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis.

Generalinė prokuratūra nevykdo teismo sprendimo, vis atsisako kelti jiems baudžiamąją bylą.
2019.09.04 Zigmas Vaišvila davė šią žinią nusikaltėliui prezidentui Gitanui Nausėdai. Anas juos dangsto. Neveikia ir pats.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-pranesimas-spaudai-del-politiku-sasaju-su-uzsienio-slaptosiomis-tarnybomis
2019.09.11 Lietuvos Visuomenės Taryba ir Zigmas Vaišvila davė šia žinią Seimo valdybai.
Anie irgi tyli.
Gal dėl to, kad kai kurie patys bendradarbiavo su KGB ir gal bendradarbiauja iki šiol.
Zigmas Vaišvila siūlė taisyti įstatymą, kad skelbti tuos, kas prisipažino, kad bendradarbiavo su KGB. Iki šiol skelbė tik kas neprisipažino ir tik tuos, apie kuriuos žino.
2018.06.21 VSD prasimanė, neva išslaptinimas grėstų Lietuvos saugumui. Neva Rusijos valdžia galėtų valdyti tuos, kad neprisipažino.
Jei išslaptino kas neprisipažino, tai Rusijos valdžia žino ir juos, ir ką neišslaptino (kas prisipažino).
Liktų nebent kažkiek bendradarbių, apie kuriuos Lietuvos valdžia nežino. Bet Rusijos valdžia ir dabar žino kokių sąrašų Lietuvos valdžia neturi.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/signatarai/zigmas-vaisvila-gana-yra-gana-viesas-kreipimasis-i-respublikos-prezidenta-2022-08-18
2019.07.12 Lietuvos Visuomenės Taryba pranešė prezidentui Gitanui Nausėdai, kad Dalia Grybauskaitė tebėra Rusijos valstybės paslaptis.
2022.08.18 Zigmas reikalavo, kad Prezidentas atimtų iš "Paslapties":
Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine;
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžių.
Proga buvo, kad atėmė ordinądailaus čiuožimo sportininkų Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago už tai kad pasirodė Rusijoje, anos karo prieš Ukrainą metu.

Zigmas reikalavo, kad Prezidentas atleistų iš pareigų VSD vadovą Darių Jauniškį už tai kad nevykdo pareigų ir teismo nurodymo tirti grėsmę nacionaliniam saugumui, kurią kelia Dalia Grybauskaitė.

Byla Nr.M-2-01-00018-18.
2016.03.31 Zigmas Vaišvila pateikė įrodymus, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė iki šiol yra pagrindinės grėsmės nacionaliniam saugumui - Rusijos - valstybės paslaptis. Rusija atsisakė teikti informaciją apie Grybauskaitės darbą TSRS ambasadoje JAV 1991 metais.
Zigmas teikė dar įrodymus, kad kandidato į prezidentus Dalios Grybauskaitės anketose suklastoti duomenys:
skirtingi ir vieni kitus neigia duomenys, kuriuos davė į VRK 2009 ir 2014 metais - darbas JAV tai 1991, tai 1992 metais;
priklausė tai TSKP, tai LKP;
1999 metais JAV vyriausybė reikalavo, kad per 24 valandas Lietuvos vyriausybė iš ambasados ir iš JAV šalintų antra pagal padėtį tarnautoją Dalią Grybauskaitę;
nenurodė, kad galimai bendradarbiavo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis.

Kažkas, kažkada atsisakė tirti, kad VSD ir AOTD vadovai neatliko tarnybinių pareigų tai tirti.

2018.07.26 teismas nurodė Generalinei prokuratūrai, kad BPK 168 str. 1 d. leidžia ieškoti trūkstamus duomenis Vaišvilos pradiniame pareiškime nurodytais veiksmais. Tikslas: įsitikinti ar yra pagrindas tirti pagal BK 229 str. (neveikimas).
2018.03.26 Vaišvila pareiškė Generalinei prokuratūrai, kad VSD ir AOTD vadovai neveikė. Reikalavo duomenis apie prezidentę Grybauskaitę tirti. Skundėsi, kad jų nepateikė Seimui.
Teismas skelbė, kad Generalinės prokuratūros ONKTD vyriausias prokuroras Martynas Jovaiša iš esmės neteisėtai nenagrinėjo šito.
Teismas nurodė tirti kaip vadovai neveikė, kai išreikalaus medžiagą iš šių tarnybų pagal Vaišvilos 2016.03.31 prašymą, ir nustatys, kad jokios medžiagos nerinko ir netyrė.

2018.08.16 VSD vadovas Darius Jauniškis prisipažino, kad netiria Vaišvilos informacijos.
Nenurodė įstatymo, pagal kurį tariamai neturi teisės tirti prezidentę ir kuris leistų neteikti medžiagos Seimui.
- Tačiau, VSD tyrė prezidentą Rolandą Paksą. Įstatymas nenustato išimčių prezidentams.
2018.05.11 AOTD rašė, neva jiems nepriklauso tirti prezidentę. Kažkada Generalinė prokuratūra tam be motyvų pritarė. Nepaisė Teismo 2018.07.26 nutarties.

Zigmas priminė prezidentui Nausėdai, kad Grybauskaitė prisipažino, kad mokėsi KGB mokykloje. Skaityk žemiau.

2015.10.29 Nr. (8D-5096)-2D-5767 prezidentės Grybauskaitės kancleris Giedrius Krasaukas atsakė Sankt-Peterburgo valstybiniam universitetui į anų 2015.10.15 laišką, kad ji draudžia viešinti asmens duomenis.
Bet pažymiai ir panašūs nėra asmens duomenys. Jų nesaugo įstatymas. Saugotų tik jei leistų ją susekti.
Valdininkas, kancleris, neturi teisės rašinėti asmeniniais reikalais. - Nei savo, nei prezidentės. Jis švaistė valdišką laiką ir medžiagas.

Zigmas klausė prezidento kodėl skelbė kažkokią "Nepaprastą padėtį". Skundė, kad jos metu vyriausybė ir Seimas poilsiauja, o ne dirba nepaprastai. Gal dėl to ir nejaučiame nieko nepaprasto. Net nepamename ko.


2020.02.14 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime:
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/2/CE269813-8F0C-4703-B4ED-18E5A404C6E9/MEDIUM/f2c00bf4-fba0-4c8b-81af-1ae3cc669f66.mp4

Pirmasis prevencinis pokalbis (veiksmas) dėl eksprezidentės Dalios Grybauskaitės

Kažkas gamino filmą apie Dalią Grybauskaitę, kad jai pataikauti. Ji jam prisipažino, kad mokėsi KGB mokykloje. O tas per kvailumą tai išplepėjo per televiziją.
Seimas pratylėjo. 10 metų šaliai vadovavo, o anksčiau ir kitose pareigose buvo KGB mokinė, Rusijos valstybės paslaptis.


Skaitytojo pastaba

Andriukas dviratukas

Paklauskite Džordžtauno universiteto kada Grybė ten tariamai mokėsi ir kaip mokėsi.
Gal ji dvejetukininkė, šlaistėsi tik po TSRS pasiuntinybes... O Garbės daktarą gavo tik po 2013 metų, kaip sakote. - Visai ne už mokslus.
Kažkas skelbia, neva kartu su GrybeLietuvos siuntė kažkokią Nataliją Kazlauskienę ir gerai žinomą busimą ministrų pirmininką Adolfą Šleževičių. Siuntė ne Lietuva, o TSRS. Todėl vargu ar yra skirtumas kuriais metais. Nes vis tiek ji dirbo TSRS. Jei 1992 - dar blogiau, nes dar ilgiau jiems dirbo. Tuo pat metu neva dirbo ir "Tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje".

Paklauskite JAV vyriausybės kodėl 1999 metais išvarė Dalią Grybauskaitę per 24 valandas. Atrodo nurodė ją išvaryti įmonei "Lietuvos Urmas", o ne tiesiogiai Vyriausybei. Grybė sėdėjo Lietuvos pasiuntinybėje (ambasadoje) kaip nepaprasta įgaliota ministrė. Gal ji riebiai užsėdo 2 krėslus: "ministrė" ir "Lietuvos Urmas".

2004 metais Europos parlamentas rodo Dalios Grybauskaitės biografiją:
http://www.europarl.europa.eu/hearings/commission/2004_enlarg/pdf/cv_grybauskaite_en.pdf
Ten ji rašo, kad Džordžtaune buvo 1991 metais. - Kai kovojote ir žuvotelaisvę.
Rodė ir narys Carlos Coelho:
http://carloscoelho.eu/dossiers/view/20/cv_grybauskaite_en.pdf
Kai tiktai tai paskelbiau 2019 metais, abu greitai ištrynė viską, urmu. - Ne vien Grybės gyvenimą o visą skyrių apie Europos Komisiją. O iki tol gulėjo ir niekam nerūpėjo. KGBistėms tarnauja ir iš pažiūros visai sau tokie pūvantys kapitalistai, o ne vien pažangūs Komunistai.
Bet "uodegų" liko. Visų nepapirksi, nepaslėpsi:
http://www.alpbach.org/de/person/dalia-grybauskaite
Pati Grybė irgi "nepaperkama", nebesislepia. Kai jau ropštėsi iš sosto 2019.06.20, paskelbė:
http://www.grybauskaite2009.lt/apie-mane

Zigmas Vaišvila veltui ten svajoja, neva, jei įsteigtų naują Liustracijos Komisiją, ji dirbtų sąžiningiau negu suktas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras.
Dar jūsų pradininkas, Komunistų revoliucijos vadas V. I. Lenin sakė:
kadry rėšajut vse.
(Rusiškai: viską sprendžia darbuotojai.)

Mano pastabos apie Zigmo pareiškimus:
http://andrius.saugokmedi.lt#Dalia Grybauskaitė

KGB mokyklos buvo, o gal dar ir tebėra Vilniuje, Maskvoje, Sankt-Peterburge. Visose šiose vietose Grybė mokėsi. Tik vaizduoja, neva kitų dalykų.
Į KGB mokyklas imdavo milicininkų, KGBistų ir panašių veikėjų išperas. Dalios Grybauskaitės tariamas tėvas buvo ir tuo, ir tuo. O tikras tėvas gal buvo tik KGB, 2 žmogus po viršininko:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė iš kur